Kampanjan säännöt

JÄRJESTÄJÄ
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Pielisjoen linna, Siltakatu 2, 80100 Joensuu (jäljempänä ”Järjestäjä”).

KETKÄ VOIVAT OSALLISTUA?
Kampanjaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat luonnolliset henkilöt. Kampanjaan voi osallistua myös yhteisönä, yrityksenä, kaveriporukkana, koululuokkana tms., jolloin teon kirjaaja toimii ryhmän edustajana. Järjestäjä pidättää oikeuden hylätä henkilöt, jotka ovat rikkoneet näitä sääntöjä tai joiden on syytä epäillä käyttäneen osallistumisessa epärehellisiä keinoja.

MITEN KAMPANJAAN OSALLISTUTAAN?
Kampanja alkaa 14.02.2021 ja päättyy 15.12.2021. Voit osallistua kampanjaan kampanjasivustolla osoitteessa maakuntapäivä.fi/hyva-tyo tai jakamalla Facebook- tai Instagram-julkaisun tunnisteella #hyvätyö300 sekä lisäämällä siihen Pohjois-Karjalan sivun @pohjoiskarjala (Facebook) tai @pohjois_karjala (Instagram). Osallistumiskertoja ei ole rajoitettu.

PALKINNOT JA NIISTÄ ILMOITTAMINEN
Hyvän tekonsa jakaneiden ja arvontaa varten sähköpostiosoitteensa antaneiden kesken arvomme Pohjois-Karjala -tuotteita kerran kuussa koko kampanjan ajan. Juhlavuoden päätteeksi arvomme kaikkien kampanjaan osallistuneiden kesken yhden hyväntekijän, joka saa päättää mihin pohjoiskarjalalaiseen hyväntekeväisyyskohteeseen (ei voi kohdistaa yksityishenkilöön) lahjoitetaan 2 000 euroa.

Voittajalle ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti joko hänen kampanjasivulla ilmoittamaansa yhteystietoon tai yksityisviestinä sosiaalisessa mediassa. Mikäli voittaja ei vastaa yhteydenottoon viiden päivän kuluessa, voitto mitätöityy ja Järjestäjällä on oikeus arpoa uusi voittaja. Palkinnot toimitetaan voittajalle postitse.

Järjestäjällä on oikeus julkaista voittajan etunimi kampanjasivustolla ja sosiaalisen median kanavissa.

Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi tai muiksi palkinnoiksi.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY
Järjestäjä käsittelee osallistujien henkilötietoja ainoastaan kampanjan toteuttamiseksi ja palkintojen luovuttamiseksi.

JÄRJESTÄJÄN VASTUU
Järjestäjä vastaa kampanjaan liittyvästä mahdollisesta arpajaisverosta.

Järjestäjä ei vastaa sovellusten yksityisyysasetus- tai muista syistä johtuvista esteistä tai näiden aiheuttamista ongelmista kilpailuun osallistumisessa.

Järjestäjän vastuu ei ylitä näissä virallisissa säännöissä mainitun palkinnon arvoa eikä järjestäjä vastaa myöskään mahdollisista tietokonehäiriöistä, vahingoista tai kustannuksista, jotka aiheutuvat tai joiden väitetään aiheutuneen välittömästi tai välillisesti osallistumisesta tähän kampanjaan.

FACEBOOKIN JA INSTAGRAMIN VASTUUVAPAUS
Kampanja ei ole millään tavoin Facebookin ja Instagramin sponsoroima, suosittelema tai hallinnoima. Osallistujat sitoutuvat vapauttamaan Facebookin ja Instagramin kaikista kampanjaan liittyvistä vastuista ja vaatimuksista.

OIKEUDET KAMPANJAN PUITTEISSA TOIMITETTUUN MATERIAALIIN
Osallistumalla kampanjaan osallistuja vakuuttaa, että hän on luonut kampanjaan toimittamansa materiaalin (”Kampanjamateriaali”) itse tai mikäli Kampanjamateriaalin on luonut kolmas taho (esim. valokuvaaja), saanut tältä suostumuksen osallistua Kampanjamateriaalilla kampanjaan näiden ehtojen mukaisesti. Osallistuja vakuuttaa, että Kampanjamateriaali ei loukkaa lakia, hyvää tapaa, kolmansien oikeuksia, tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet mukaan lukien, kunniaa, yksityisyyttä taikka liikesalaisuutta tai ole muulla tavalla näiden sääntöjen vastainen.

MUUT EHDOT
Osallistumalla tähän kampanjaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan kampanjan sääntöjä ja Järjestäjän niiden tulkinnasta mahdollisesti antamia päätöksiä. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin. Mikäli kampanjaan liittyvistä promootiomateriaaleista löytyy paino- tai jokin muu virhe, kampanjan Järjestäjä, promootion yhteistyökumppanit tai edellä mainittujen osapuolien yhteistyökumppanit eivät ole vastuussa virheestä aiheutuvista seuraamuksista.

SÄÄNTÖJEN VASTAINEN OSALLISTUMINEN
Jos Järjestäjällä on syytä epäillä osallistujaa vilpistä tai muusta sääntöjen vastaisesta toiminnasta, järjestäjällä on oikeus hylätä kyseisen osallistujan osallistuminen kampanjaan sekä evätä palkinto. Järjestäjä ei ole hylkäystapauksessa velvollinen korvaamaan osallistumisesta aiheutuneita, tai muita kuluja miltään osin. Mikäli järjestäjällä on syytä epäillä osallistujaa vilpillisestä tai sääntöjen vastaisesta menettelystä, järjestäjä voi poistaa osallistujan aineiston ja tiedot kampanjasivuilta.